OPŠTI USLOVI I USLOVI KORIŠĆENJA PORTALA www.citulje.politika.rs

 

UVODNE NAPOMENE

Opštim uslovima regulišu se međusobna prava i obaveze pružaoca usluge („Politika novine i magazini“ d.o.o. Beograd, Trg Politika br. 1.) i Korisnika usluge povodom objave čitulja, pomena i izjava zahvalnosti u štampanom izdanju dnevnog lista „Politika“.

Internet portal „www.citulje.politika.rs“ omogućava korisnicima predaju čitulja pomena i izjava zahvalnosti, u cilju informisanja javnosti putem štampanog izdanja dnevnog lista Politika.

Svako korišćenje ove stranice na kojoj su sadržani opšti uslovi istovremeno znači prihvatanje uslova u pogledu međusobnih prava i obaveza povodom naručivanja usluga u skladu sa opštim uslovima. U pogledu sadržaja portala „www.citulje.politika.rs“ isti predstavlja tvorevinu autora podložnu zaštiti autorskih i srodnih prava u skladu sa pozitivnim propisima.

Svako neovlašćeno korišćenje celine ili dela portala „www.citulje.politika.rs“ suprotno ovim opštim uslovima i pozitivnim propisima zabranjeno je, posebno: neovlašćeno umnožavanje, kopiranje, prerada ili distribucija, u kojim slučajevima je podložno sudskoj zaštiti.

Pismo koje se koristi u čituljama, pomenima i izjavama zahvalnosti je isključivo ćirilica (izuzev u slučaju kada je neophodno određena imena, prezimena i pojmove objaviti latinicom).

 

PRAVA I OBAVEZE PRUŽAOCA I KORISNIKA USLUGA

Prihvatanjem ovih opštih uslova 

 

KORISNIK USLUGA:

 • potvrđuje da sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga radi objavljive nije suprotan Ustavu, Zakonu o oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim odnosnim pozitivnim propisima R. Srbije, odnosno da isti nije štetne ili preteće prirode, da u celosti ili u delu nije uznemiravajući, uvredljiv ili klevetnički, da nema svrhu vređanja ili omalovažavanja trećih lica, da se istim ne krše autorska ili srodna prava trećih lica teritorijalno neograničeno. U suprotnom, Pružalac usluga zadržava pravo na sudsku zaštitu i punu naknadu štete od Korisnika usluga;
 • potvrđuje da je osoba bliska pokojniku, ili javno preduzeće koje obavlja pogrebne usluge;
 • potvrđuje da je sadržaj koji dostavlja Pružaocu usluga u svemu tačan, potpun i pouzdan;
 • se obavezuje da prilikom ugovaranja usluge korišćenja objave čitulja, izvrši urednu registaciju i tačno, potpuno i pouzdano unese tražene podatke u predviđenom elektronskom obrascu za registraciju;
 • snosi punu odgovornost u slučaju objave neistinitih oglasa u vezi oglašavanja smrti osobe koja nije preminula, a svi eventualni sporovi koji nastanu iz odnosa Korisnika usluga i trećeg lica na koje se objavljeni sadržaj odnosi rešavaju se između ovih osoba.
 • daje svoj pristanak da Pružalac usluga može administrirati i čuvati podatke dobijene od strane Korisnika usluga, uključujući e-mail adresu i podatke o pristupu i korišćenju web stranice „www.citulje.politika.rs“. Prihvatanjem ovih opštih uslova, Korisnik usluga se obavezuje i potvrđuje Izjavu, da ispunjen obrazac saglasnosti (Deklaraciju) u pogledu objave, obrade, čuvanja i administriranja podataka koji podležu regulativi Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, dostavi preporučenom poštom Pružaocu usluga, na sledeću adresu: („Politika novine i magazini“ d.o.o. Beograd, Trg Politika br. 1 – za Produkciju.)
 • da izvrši plaćanje porudžbine za objavu, pri čemu će objava biti objavljena u štampanom izdanju „Politika“.

 

PRUŽALAC USLUGA:

 • se obavezuje da izvrši objavu sadržaja dostavljenog od strane Korisnika usluga;
 • se obavezuje da savesno upravlja podacima koje dobije od Korisnika usluga, a koji podaci se odnose na preminulo lice i na Korisnika usluga, i iste će čuvati na posebno evidencionom listu u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
 • se obavezuje da privatnost Korisnika usluga u skladu sa pozitivnim propisima čuva u tajnosti. Pružalac usluga se obavezuje, da podatke koje dobije od Korisnika usluga odgovarajuće zaštiti od neovlašćenog pristupa, zloupotreba, promena, kao i da dobijene podatke neće ni na koji način učiniti dostupnim bilo kom trećem licu, izuzev ukoliko je to neophodno usled odluke suda ili obavezujućeg akta sudskog ili drugog nadležnog državnog organa, uz posebnu pismenu saglasnost Korisnika usluga na koga se odnose podaci u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kada je to neophodno radi zaštite prava, imovine ili bezbednosti građana; se ovlašćuje da izvrši samo one izmene koje se odnose na očigledne greške u pisanju ili pravopisu, ali zadržava pravo da uskrati objavu sadržaja dostavljenog od strane Korisnika usluga, ukoliko isti nije tačan, potpun i pouzdan, ukoliko je suprotan Ustavu, Zakonu o oglašavanju, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, ili drugim pozitivnim propisima R. Srbije, odnosno ukoliko je štetan, preteći, sadrži uznemiravajuće, uvredljive ili klevetničke poruke, ukoliko je njegova svrha vređanje ili omalovažavanje trećih lica, ili ukoliko se njime krše autorska ili srodna prava trećih lica, odnosno ukoliko postoji sumnja u kršenje ovih prava, kao i da takav sadržaj ukloni;
 • se ovlašćuje da u slučaju sumnje u tačnost, potpunost ili pouzdanost dostavljenog sadržaja, isti može proveriti putem javnog preduzeća za pogrebne usluge, bez otkrivanja drugih podataka u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti;
 • se obavezuje da pruži pomoć Korisniku usluga ukoliko je neophodna pomoć u vezi popunjavanja obrazaca i polja na portalu „www.citulje.politika.rs“;
 • da po zahtevu Korisnika usluga omogući brisanje sadržaja koji je prethodno objavljen na osnovu urednog zahteva Korisnika usluga ukoliko je takav zahtev dostavljen pre isteka roka za predaju sadržaja;
 • da izvrši objavu u svemu prema sadržini koju je neposredno dobio od Korisnika usluga. Sve objave poslate do 12 časova, ukoliko su u potpunosti saobrazne ovim uslovima i pozitivnim propisima R. Srbije, biće objavljene u izdanju „Politika“ za naredni dan. Objave poslate nakon 12 časova, najranije mogu biti objavljene u izdanju „Politika“ za dva dana;
 • transfer podataka putem interneta, informatička infrastruktura i oprema Korisnika usluga, nije pod uticajem Pružaoca usluga, koji ne snosi odgovornost za nemogućnost pristupa internet mreži od strane Korisnika usluga, prekid internet konekcije, ili potrebnu brzinu prenosa podataka putem internet mreže;
 • zadržava pravo izmene opštih uslova sadržanim na portalu „www.citulje.politika.rs“; u kom slučaju će isti biti jasno naznačene na samom portalu bez prethodne saglasnosti ili odobrenja Korisnika usluga odnosno trećih lica koji će o tim izmenama biti jasno informisani;

 

CENA

Cena i način plaćanja određeni su cenovnikom Pružaoca usluga važećem na dan uplate. Uplaćenu i aktiviranu objavu, Korisnik usluge ne može opozvati.

Pružalac usluge je ovlašćen da menja cenovnik usluge korišćenja bez prethodne najave, i obavezan je da ga objavi on-line i učini dostupnim na uobičajen način. Izmene cenovnika, promene paketa ili akcioni popusti ne primenjuju se na već plaćene objave.

 

NAČIN PLAĆANJA

Plaćanje objave u štampanom izdanju dnevnog lista „Politika“, putem web stranice „www.citulje.politika.rs“ moguće je izvršiti putem kreditnih kartica:

 

-------------------------

 

SPOROVI I PRAVO PRIMENE

Svaki eventualni spor ili nesporazum će biti predmet nastojanja rešavanja mirnim putem. U slučaju nemogućnosti da bude rešen mirnim putem, predviđena je nadležnost suda u Beogradu, R. Srbija.

 

„Politika novine i magazini“ d.o.o.

Trg Politika br. 1, Beograd, Srbija