ОПШТИ УСЛОВИ И УСЛОВИ КОРИШЋЕЊА ПОРТАЛА www.citulje.politika.rs

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Општим условима регулишу се међусобна права и обавезе пружаоца услуге („Политика новине и магазини“ д.о.о. Београд, Трг Политика бр. 1.) и Корисника услуге поводом објаве читуља, помена и изјава захвалности у штампаном издању дневног листа „Политика“.

Интернет портал „www.citulje.politika.rs“ омогућава корисницима предају читуља помена и изјава захвалности, у циљу информисања јавности путем штампаног издања дневног листа Политика.

Свако коришћење ове странице на којој су садржани општи услови истовремено значи прихватање услова у погледу међусобних права и обавеза поводом наручивања услуга у складу са општим условима. У погледу садржаја портала „www.citulje.politika.rs“ исти представља творевину аутора подложну заштити ауторских и сродних права у складу са позитивним прописима.

Свако неовлашћено коришћење целине или дела порталa „www.citulje.politika.rs“ супротно овим општим условима и позитивним прописима забрањено је, посебно: неовлашћено умножавање, копирање, прерада или дистрибуција, у којим случајевима је подложно судској заштити.

Писмо које се користи у читуљама, поменима и изјавама захвалности је искључиво ћирилица (изузев у случају када је неопходно одређена имена, презимена и појмове објавити латиницом).

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА И КОРИСНИКА УСЛУГА

Прихватањем ових општих услова:

КОРИСНИК УСЛУГА:

 • потврђује да садржај који доставља Пружаоцу услуга ради објављиве није супротан Уставу, Закону о оглашавању, Закону о заштити података о личности, или другим односним позитивним прописима Р. Србије, односно да исти није штетне или претеће природе, да у целости или у делу није узнемиравајући, увредљив или клеветнички, да нема сврху вређања или омаловажавања трећих лица, да се истим не крше ауторска или сродна права трећих лица територијално неограничено. У супротном, Пружалац услуга задржава право на судску заштиту и пуну накнаду штете од Корисника услуга;
 • потврђује да је особа блиска покојнику, или јавно предузеће које обавља погребне услуге;
 • потврђује да је садржај који доставља Пружаоцу услуга у свему тачан, потпун и поуздан;
 • се обавезује да приликом уговарања услуге коришћења објаве читуља, изврши уредну регистацију и тачно, потпуно и поуздано унесе тражене податке у предвиђеном електронском обрасцу за регистрацију;
 • сноси пуну одговорност у случају објаве неистинитих огласа у вези оглашавања смрти особе која није преминула, а сви евентуални спорови који настану из односа Корисника услуга и трећег лица на које се објављени садржај односи решавају се између ових особа.
 • даје свој пристанак да Пружалац услуга може администрирати и чувати податке добијене од стране Корисника услуга, укључујући е-маил адресу и податке о приступу и коришћењу wеб странице „www.citulje.politika.rs“. Прихватањем ових општих услова, Корисник услуга се обавезује и потврђује Изјаву, да испуњен образац сагласности (Декларацију) у погледу објаве, обраде, чувања и администрирања података који подлежу регулативи Закона о заштити података о личности, достави препорученом поштом Пружаоцу услуга, на следећу адресу: („Политика новине и магазини“ д.о.о. Београд, Трг Политика бр. 1 – за Продукцију.)
 • да изврши плаћање поруџбине за објаву, при чему ће објава бити објављена у штампаном издању „Политика“.

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА:

 • се обавезује да изврши објаву садржаја достављеног од стране Корисника услуга;
 • се обавезује да савесно управља подацима које добије од Корисника услуга, а који подаци се односе на преминуло лице и на Корисника услуга, и исте ће чувати на посебно евиденционом листу у складу са Законом о заштити података о личности;
 • се обавезује да приватност Корисника услуга у складу са позитивним прописима чува у тајности. Пружалац услуга се обавезује, да податке које добије од Корисника услуга одговарајуће заштити од неовлашћеног приступа, злоупотреба, промена, као и да добијене податке неће ни на који начин учинити доступним било ком трећем лицу, изузев уколико је то неопходно услед одлуке суда или обавезујућег акта судског или другог надлежног државног органа, уз посебну писмену сагласност Корисника услуга на кога се односе подаци у складу са Законом о заштити података о личности, када је то неопходно ради заштите права, имовине или безбедности грађана;
 • се овлашћује да изврши само оне измене које се односе на очигледне грешке у писању или правопису, али задржава право да ускрати објаву садржаја достављеног од стране Корисника услуга, уколико исти није тачан, потпун и поуздан, уколико је супротан Уставу, Закону о оглашавању, Закону о заштити података о личности, или другим позитивним прописима Р. Србије, односно уколико је штетан, претећи, садржи узнемиравајуће, увредљиве или клеветничке поруке, уколико је његова сврха вређање или омаловажавање трећих лица, или уколико се њиме крше ауторска или сродна права трећих лица, односно уколико постоји сумња у кршење ових права, као и да такав садржај уклони;
 • се овлашћује да у случају сумње у тачност, потпуност или поузданост достављеног садржаја, исти може проверити путем јавног предузећа за погребне услуге, без откривања других података у складу са Законом о заштити података о личности;
 • се обавезује да пружи помоћ Кориснику услуга уколико је неопходна помоћ у вези попуњавања образаца и поља на порталу „www.citulje.politika.rs“;
 • да по захтеву Корисника услуга омогући брисање садржаја који је претходно објављен на основу уредног захтева Корисника услуга уколико је такав захтев достављен пре истека рока за предају садржаја;
 • да изврши објаву у свему према садржини коју је непосредно добио од Корисника услуга. Све објаве послате до 12 часова, уколико су у потпуности саобразне овим условима и позитивним прописима Р. Србије, биће објављене у издању „Политика“ за наредни дан. Објаве послате након 12 часова, најраније могу бити објављене у издању „Политика“ за два дана;
 • трансфер података путем интернета, информатичка инфраструктура и опрема Корисника услуга, није под утицајем Пружаоца услуга, који не сноси одговорност за немогућност приступа интернет мрежи од стране Корисника услуга, прекид интернет конекције, или потребну брзину преноса података путем интернет мреже;
 • задржава право измене општих услова садржаним на порталу „www.citulje.politika.rs“ у ком случају ће исти бити јасно назначене на самом порталу без претходне сагласности или одобрења Корисника услуга односно трећих лица који ће о тим изменама бити јасно информисани;

 

ЦЕНА

Цена и начин плаћања одређени су ценовником Пружаоца услуга важећем на дан уплате. Уплаћену и активирану објаву, Корисник услуге не може опозвати.

Пружалац услуге је овлашћен да мења ценовник услуге коришћења без претходне најаве, и обавезан је да га објави он-лине и учини доступним на уобичајен начин. Измене ценовника, промене пакета или акциони попусти не примењују се на већ плаћене објаве.

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Плаћање објаве у штампаном издању дневног листа „Политика“, путем wеб странице „www.citulje.politika.rs“ могуће је извршити путем кредитних картица:

 

--------------------

 

СПОРОВИ И ПРАВО ПРИМЕНЕ

Сваки евентуални спор или неспоразум ће бити предмет настојања решавања мирним путем. У случају немогућности да буде решен мирним путем, предвиђена је надлежност суда у Београду, Р. Србија.

 

„Политика новине и магазини“ д.о.о.

Трг Политика бр. 1, Београд, Србија